درباره ما

مرکزمشاوره آسا

مشخصات فردي

مشخصات تحصیلی

عناوین پایان نامه

پروانه تخصصی اشتغال کار

دوره هاي آموزشي تخصصی داخلی و بین المللی و دوره های آموزش عملی کارورزی ها

سوابق پژوهشی (مقالات علمی- پژوهشی)

مقالات علمی- پژوهشی خارجی ISI

ارائه مقالات همایش های داخلی و بین المللی

ارایه مقالات همایش های خارجی

سوابق آموزشی و تدریس

ترجمه کتاب ها

تقدیر نامه ها

داوری مجلات

عضویت ها

استاد راهنما، مشاور و داوری

Call Now Button