کتاب خانواده ها و اختلالات روانی

کتاب خانواده ها و اختلالات روانی اختلالات روانی نه تنها سبب ناکارآمدی بیماران روانی می شود، بلکه خانواده های آن ها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده و عملکرد آن ها را مختل می سازند. این تاثیر گذاری در ابعاد مختلفی هم چون سلامت روان و عملکرد اجتماعی و اقتصادی قابل مشاهده بوده […]

کتاب ارتقاي اثربخشي در روان درماني پويشي/ ترجمه دکتر بیتا آجیلچی

فهرست كتاب شامل ؛فصل اول ؛ ارتقاي اثربخشي در روان درماني پويشيفصل دوم؛ پرسش گري، سنجش و مفهوم سازي مورديفصل سوم؛ اضطراب ، سنجش و تنظيم آنفصل چهارم ؛ دفاع ها و مقاومتفصل پنجم ؛ تمركز روي احساسات ، تسهيل تجربه هيجانيفصل ٦ ؛ اتحاد درماني هوشيار و ناهوشيارفصل ٧ ؛ صميميت با خود و […]