مهارت فرزند پروری

فرزندپروری

مهارت های فرزند پروری مجموعه ای از رفتارها است که تعامل های والد – فرزند را در بسیاری ازموقعیت ها توصیف می کنند. در واقع شیوه تربیتی اعمال شده از سوی والدین، شامل مجموعه رفتارهای متعدد گوناگون طبیعی و بهنجار است که والدین به منظورکنترل واجتماعی نمودن کودک خود از آن استفاده می کنند. انواع […]