سوگیری توجه نسبت به افراد هیجانی در افراد افسرده

زمینه و هدف: افسرده دچار سوگیري توجه افراد مطالعات اخیر حاکی از آن است که به
ه حاضر با هدف مقایسه سوگیري توجه در مطالع در این راستا،هستند، هاي منفی محرك
افراد افسرده و همتایان سالم انجام شد. روش ع از نوتحلیلی پژوهش مطالعه حاضر یک :
مراجعه کننده به یک کلینیک روان کلیه افراد افسرده آن جامعه آماري بوده واي مقایسهعلی
پرسشنامه افسردگی بک ه از استفادبا انجام غربالگري بودند که پس ازتهران شناسی درشهر
ساختار نیافته بر مبناي (و مصاحبه تشخیصی DSMIV مبتلا به افراداز نفر 30تعداد ، )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button