سوگیری توجه نسبت به افراد هیجانی در افراد افسرده

زمینه و هدف: افسرده دچار سوگیري توجه افراد مطالعات اخیر حاکی از آن است که بهه حاضر با هدف مقایسه سوگیري توجه در مطالع در این راستا،هستند، هاي منفی محركافراد افسرده و همتایان سالم انجام شد. روش ع از نوتحلیلی پژوهش مطالعه حاضر یک :مراجعه کننده به یک کلینیک روان کلیه افراد افسرده آن جامعه […]

Applying mindfulness training to enhance the mental toughness and emotional intelligence of amateur basketball players

Bita Ajilchi Motor Behavior Department, Physical Education and Sport Sciences Faculty, Allameh Tabataba’i University,Tehran, IranHamid Reza Amini Allameh Tabataba’i University, Tehran, IranZahra Pouraghaei Ardakani Assistant Professor of Motor Learning, Physical Education and Sport Sciences Faculty, AllamehTabataba’i University, Tehran, IranMajid Mozafari Zadeh Allameh Tabataba’i University, Tehran, IranSteve Kisely Community Health and Epidemiology, Dalhousie University, Canada and […]

Prediction of Job Stress among Employees through the Dimensions of Time Management Skills by Managers

Prediction of Job Stress among Employees through the Dimensions of Time Management Skills by Managers 1∗ Bita Ajilchi, 2 Flor Rezaei Kargar  1Department of Psychology, Faculty of Human Science, Science and Research Branch University, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran 2Department of Psychology and Social Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran […]